Ewa Bathelier, Little White Tutu

Little White Tutu

Acrylic on Fabric
100 × 51 in
254 × 129.5 cm


WordPress Themes